Terenul de sport poate fi închiriat cu 50 lei/oră

Terenul de sport poate fi închiriat cu 50 lei/oră

În luna iunie 2019, Consiliul Local Brusturi a emis o hotărâre prin care a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport cu gazon artificial din satul Brusturi, com. Brusturi, jud. Bihor, precum și stabilirea unei taxe de închiriere și a facilităților acordate.
Astfel, taxa de închiriere pentru terenul de sport cu gazon artificial a fost stabilită în cuantum de 50 lei /oră, iar sumele obținute se fac venit la bugetul local și vor fi utilizate în mod exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare cu întreținerea acestuia. La art.3 din hotărârea Consiliului Local este stipulat și faptul că beneficiarii facilităților (gratuităților) acordate vor fi autoritățile publice locale (Primăria Brusturi și Consiliul local Brusturi) și unitățile de învățământ de pe raza comunei Brusturi, fiind detaliate în Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport.
Terenul de sport din centrul comunei noastre reprezintă o mândrie pentru noi, ca administrație publică locală. Considerăm că toți locuitorii comunei – de la mic la mare – au dreptul să se bucure de acest spațiu. Responsabilitatea noastră, ca cetățeni, este să respectăm curățenia pentru că așa respectăm banii din taxele și impozitele locale, utilizați pentru a realiza această investiție.

Anexa la Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport cu gazon artificial din satul Brusturi

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A TERENULUI DE SPORT CU GAZON ARTIFICIAL DIN SATUL BRUSTURI, COM. BRUSTURI, JUD. BIHOR

I. Dispoziții generale:

Art. 1 Regulamentul de organizare și funcționare a terenului de sport cu gazon artificial din satul Brusturi, denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea și funcționarea terenului de sport cu gazon artificial din satul Brusturi, denumit în continuare teren de sport, norme emise în baza Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, r2, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 (1) Regulamentul va fi respectat în mod obligatoriu de administratorul terenului de sport, de personalul de întreținere și curățenie, de sportivi, profesori, elevi, părinți, spectatori precum și orice alte persoane vizate cu utilizarea terenului
de sport.

(2) În măsura în care prin dispoziții ulterioare nu se prevede contrar, prin administratorul terenului de sport se înțelege Primăria comunei Brusturi, prin reprezentanții săi legal desemnați.

Art. 3 (1) Pe terenul de sport se vor desfășura numai activități cu caracter sportiv.

(2) În mod excepțional, în incinta terenului de sport se pot organiza și unele activități de interes public.

Art. 4 Obiectivele funcționării terenului de sport sunt:

a) organizarea unor acțiuni și competiții sportive la nivel local, județean, național;

b) deservirea în mod gratuit a unităților de învățământ de pe raza comunei Brusturi, în realizarea planului – cadru de învățământ, conform unui orar prestabilit și anume:
 în timpul anului școlar, preșcolarii/elevii vor fi însoțiți de profesorii de educație fizică și sport/educatori, într-un cadru organizat pe terenul de sport, în intervalul orar 8°° – 14°°, prezentând Primăriei Brusturi un program săptămânal/lunar/semestrial stabilit de conducerea instituției de învățământ;
 în timpul anului școlar, după orele de curs, în intervalul orar 14°° – 22°° cu condiția ca preșcolarii/elevii să fie însoțiți de profesorii de educație fizică și sport/educatori, într-un cadru organizat pe terenul de sport, depunând la registratura Primăriei Brusturi o cerere în acest sens.

c) desfășurarea pe terenul de sport a unor competiții sportive (fotbal, tenis, handbal, etc.) de interes local, județean sau național.

d) deservirea activităților în interesul comunității vor fi aprobate de Consiliului Local al Comunei Brusturi;

e) deservirea persoanelor fizice sau a persoanelor juridice indiferent de forma de organizare, conform planificării.

Art. 5 Activitățile sportive desfășurate pe terenul de sport, în afara programului didactic, vor fi supravegheate și controlate de către persoana responsabilă desemnată în acest sens și anume viceprimarul comunei Brusturi.

Art. 6 Persoana responsabilă desemnată și anume viceprimarul comunei, răspunde de:
a) gestionarea inventarului;
b) respectarea programărilor întocmite de persoana responsabilă și anume d-na Moldovan Mirela – Florentina, care va ține un registru de evidență a acestora, conținând în mod obligatoriu numele și prenumele celui care a achitat taxa, data și ora când se închiriază, nr. de chitanță/data cu care se achită taxa;
c) respectarea prevederilor legislației în vigoare și a prezentului regulament de către utilizatori;
d) respectarea normelor de prevenire și stingerer a incendiilor, a normelor de protecție a securității și sănătății în muncă;
e) achiziționarea materialelor necesare bunei funcționări a terenului de sport;
f) întocmirea și semnarea proceselor – verbale de predare – primire a terenului de sport, cu reprezentanții utilizatorilor (cei care achită taxa de închiriere) și cu profesorii de educație fizică și sport/educatorii;
g) constatarea producerii pagubelor și stricăciunilor, identificarea autorilor și solicitarea remedierii acestora de către cei care le-au produs.

II. Condiții de utilizare a terenului de sport:

Art. 7 Utilizatorii prevăzuți la art. 4 litera b) din prezentul regulament, care se prezintă într-un cadru organizat au acces numai în prezența cadrului didactic. În aceste situații cadrele didactice își asumă răspunderea pentru întreaga activitate a
acestora.

Art. 8 (1) Utilizatorii indiferent de statutul lor (antrenori, sportivi, preșcolari, elevi, cadre didactice, spectatori), au următoarele obligații:

a) să respecte prevederile legale în vigoare, normele de conduită, etică socială și prevederile prezentului regulament;
b) să respecte întocmai orarul de funcționare al terenului de sport;
e) să folosească terenul de sport și dotările în conformitate cu destinația lor;
d) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;
e) să nu pătrundă în incinta terenului fără aprobarea administratorului;
f) să păstreze curățenia și ordinea pe terenul de sport, precum și de jur-împrejurul acestuia.

(2) Se interzice:

a) fumatul, consumul de alcool sau de substanțe interzise cât și accesul persoanelor aflate sub influența alcoolului sau substanțelor interzise în incinta terenului de sport;
b) accesul în incinta terenului de sport cu animale de companie, biciclete, role, skatebord, scutere, atv-uri sau alte mijloace/obiecte care pot duce la degradarea sau murdărirea terenului de sport;
c) consumul alimentelor și a semințelor, aruncarea peturilor, sticlelor precum și a altor ambalaje de orice natură, atât pe terenul de sport cât și în imediata vecinătate a
acestuia.
(3) La desfășurarea activităților sportive sau a antrenamentelor vor avea acces pe teren doar participanții la activitatea sportiva sau antrenament ( jucători, arbitrii, antrenori ), spectatorii vor rămâne în afara terenului de sport.

Art. 9 Accesul pe terenul de sport se face numai după achitarea taxei de închiriere, cu următoarele precizări:

a) utilizatorii terenului de sport își asuma riscurile oricăror lovituri sau traumatisme ce pot surveni în timpul jocului, ca urmare a utilizării suprafeței de joc cât și utilizării
necorespunzătoare a elementelor din dotarea terenului de sport, atât a celor suferite de ei cât și pentru cele cauzate terțelor persoane aflate pe suprafața de joc în timpul desfășurării activității sportive. Administratorul terenului de sport nu va fi răspunzător pentru nici un incident, traumatism, altercație, vătămare corporală, responsabilitatea aparținând exclusiv utilizatorilor terenului de sport;
b) administratorul bazei sportive nu este răspunzător pentru pierderea sau deteriorarea lucrurilor personale precum și pentru obiectele de preț ale utilizatorilor terenului de sport;
c) utilizatorii terenului de sport răspund personal pentru orice fapta de încălcare a normelor de conviețuire, a ordinii și liniștii publice în incinta și imediata vecinătate a terenului de sport.

Administratorul va sesiza și după caz, va acorda sprijinul
necesar organelor abilitate pentru restabilirea ordinii publice sau pentru identificarea și luarea masurilor împotriva persoanelor care au încălcat liniștea publică;

d) accesul pe terenul de joc poate fi efectuat doar cu încălțăminte specifică și adecvată, curată și diferită de încălțămintea de stradă (este interzisă încălțămintea sport cu filet sau crampoane de metal).

Art. 10 (1) Utilizatorii vor părăsi imediat suprafața de joc în următoarele cazuri:

a) nerespectarea prezentului regulament;
b) folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violențe, cât și dacă are un comportament care sa prejudicieze valorile sociale;
c) tulburărea liniștii publice în timpul folosirii terenului de sport, prin producerea de zgomote cu orice aparate sau prin strigăte și larmă de intensitate mare, în special în orele de liniște prevăzute de lege și anume între orele 13°° – 14°° și între orele 22°° – 8°°;
d) nerespectarea în mod repetat a observaților administratorului terenului de sport;
e) săvârșirea oricăror contravenții, infracțiuni sau fapte incompatibile unei conduite sportive sau de oricare altă natură;
f) nerespectarea intervalului orar pentru care s-a achitat tariful de utilizare.

III. Contravenții și sancțiuni:

Art. 11 (1) Neresectarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea civilă (delictuală) conform art. 1349 din Legea nr. 287/2009 – Codul civil.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 8, art. 9, lit. d, art. 10, din
prezentul Regulament constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 200 lei și 2.000 lei.

(2) Contravențiile vor putea fi constatate atât de către persoana responsabilă desemnată și anume viceprimarul comunei, cât și de către organele de poliție din cadrul Postului de poliție Brusturi.

Art. 12 Utilizatorii terenului de sport care vor fi implicați în maxim două scandaluri, consemnate de organele de poliție, nu vor avea acces pe terenul de sport timp de 1 (un) an de zile, de la ultima abatere.

IV. Programul de funcționare al terenului de sport:
Art. 13 (1) Orarul de funcționare este de luni până duminică, în intervalul orar 8°° – 13°° și 14°° – 22°°, cu excepția prevederilor art. 4, lit. b, din prezentul regulament.

(2) Închirierea terenului de sport în zilele nelucrătoare (sâmbătă, duminică, sărbători legale) se va putea face până în ziua de vineri, ora 11°°, respectiv ultima zi lucrătoare anterioară sărbătorilor legale.

(3) Orarul de funcționare stabilit și afișat are caracter obligatoriu și trebuie respectat de către persoanele care utilizează terenul de sport.

Art. 14 (1) Programul activităților sportive va fi întocmit de către administratorul terenului de sport, ținând cont de următoarele elemente:

a) structura anului școlar (în zilele în care nu se țin cursuri, accesul pe teren se face conform programărilor stabilite de administratorul terenului de sport);
b) programul competițiilor sportive cu caracter local, județean, zonal sau național;
c) programările efectuate prin Primăria comunei Brusturi.

(2) Modificarea orarului sau reprogramarea unor activităti se poate realiza de comun acord (atât la inițiativa solicitantului cât și la cea a administratorului), cu condiția neafectării altor acțiuni programate în prealabil. În situația în care o acțiune nu se poate desfășura din cauza condițiilor meteo nefavorabile sau a unor evenimente avizate de către Primaria Brusturi, reprogramarea se va face într-un termen de maxim 7 zile de la data primei programări, după o consultare prealabila a solicitantului.

Art. 15 (1) Accesul pe teren va fi permis doar după achitarea taxei de închiriere, prevăzută la art. 2 din HCL Brusturi nr. ….. din data de 11.07.2019 și va fi achitată la caseria Primăriei Brusturi.

(2) Intervalul minim de închiriere este stabilit la 60 minute (1h), este indivizibil, începând de la ora fixată ( ex. 14°° – 15°°).

V. Dispoziții finale:

Art. 16 (1) În baza unei cereri prealabile adresată cu cel puțin 10 zile înaintea datei solicitate, se pot organiza evenimente fără a se amplasa pe terenul sintetic construcții gen scene și fără a organiza puncte de vânzare sau preparare produse.

(2) Toate evenimentele se supun analizei și aprobării
administratorului terenului de sport și dacă este cazul, Consiliului Local Brusturi.

Art. 17 Modificarea prezentului Regulament se poate face ori de câte ori se consideră necesar, în conformitate cu acte normative în vigoare.

Art. 18 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică, conform legii.

Leave A Comment

Ultima actualizare: 18:58 | 24.05.2023

Sari la conținut